Нормативни документи

This page is available in Bulgarian only

Правилник за ползване на комютрните ресурси в ПНЗ на БАН

Правилник за дейноста, усторйството, управлението и вътрешния трудов ред на ИФТТ-БАН

ИЗИСКВАНИЯ, УСЛОВИЯ, ПРАВИЛА И РЕШЕНИЯ, на Научния съвет на ИФТТ в допълнение към Правилника за условията и реда за придобиване на научни степени и за заемане на академични длъжности в БАН.

Статут на вътрешен конкурс на ИФТТ-БАН за финансиране на фундаментални и проложни разработки

Правилник за провеждане на Зимния семинар на младите учени и докторанти от Физическите институти на БАН

Статут на асоциирани членове ИФТТ-БАН

Статут на почетен знак на ИФТТ-БАН

Статут на почетни членове на ИФТТ-БАН

Информация относно обработването на лични данни в ИФТТ – БАН

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679, В ИФТТ – БАН

ИЗМЕНЕНИЯ НА ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪБИРАНЕ, ОБРАБОТВАНЕ И СЪХРАНЕНИЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ, СЪГЛАСНО РЕГЛАМЕНТ ЕС 2016/679, В ИФТТ – БАН

ПРАВИЛНИК за стопанисване и използване на уникалната апаратура в ИФТТ-БАН Таблица ценоразписи за използване на апаратура