Научен съвет

Правилник на научния съвет
Председател: проф. дфн Дианка Димитрова Нешева – Славова
Teл.: 979 5686
E-mail: nesheva@issp.bas.bg
Заместник председател: проф. дфн Изак Маир Бивас
Teл.: 979 5725
E-mail: bivas@issp.bas.bg
Секретар: доц. д-р Емилия Стоянова Димова
Teл.: 979 5801
E-mail: edimova@issp.bas.bg
Членове: акад. дфн Александър Георгиев Петров
Teл.: 979 5792, 875 8061
E-mail: agpetrov@issp.bas.bg

проф. дфн Хассан Шамати
Teл.: 979 5778
E-mail: chamati@issp.bas.bg

проф. дфн Кирил Борисов Благоев
Teл.: 979 5790
E-mail: kblagoev@issp.bas.bg

проф. дфн Албена Дончева Паскалева
Teл.: 979 5742
E-mail: paskaleva@issp.bas.bg

доц. д-р Марина Тодорова Приматарова
Teл.: 979 5785
E-mail: prima@issp.bas.bg

доц. д-р Маргарита Георгиева Грозева
Teл.: 979 5717
E-mail: margo@issp.bas.bg

доц. д-р Виктория Виткова Виткова
Teл.: 979 5825
E-mail: victoria@issp.bas.bg

доц. д-р Огнян Динев Иванов
Teл.: 979 5723
E-mail: ogi@issp.bas.bg

доц. д-р Петър Методиев Рафаилов
Teл.: 979 5698
E-mail: rafailov@issp.bas.bg

доц. д-р Тихомир Колев Тенев
Teл.: 979 5752
E-mail: tenev@issp.bas.bg

доц. д-р Валентин Иванов Михайлов
Teл.: 979 5740
E-mail: valentin@issp.bas.bg

доц. д-р Юлия Любомирова Генова
Teл.: 979 5725
E-mail: julia.genova@issp.bas.bg

доц. д-р Елена Кръстева Назърова
Teл.: 979 5679
E-mail: nazarova@issp.bas.bg

доц. д-р Георги Стоянов Попкиров
E-mail: popkirov@issp.bas.bg