Научни звена

ТЕОРИЯ

Теоретичен отдел

проф. дфн Хассан Шамати
Tel.: (+359 2) 979 5778
E-mail: chamati@issp.bas.bg
ФУНКЦИОНАЛНИ МАТЕРИАЛИ И НАНОСТРУКТУРИ

Физика на материалите и ниските температури
Физични проблеми на микроелектрониката
Акустоелектроника

проф. дфн Албена Паскалева
Tel.: (+359 2) 979 5718
E-mail: paskaleva@issp.bas.bg
НАНОФИЗИКА

Фотоелектрични и оптични явления в широкозонни полупроводници 

проф. дфн Дианка Нешева-Славова
Tel.: (+359 2) 979 5686
E-mail: nesheva@issp.bas.bg
ФИЗИКА НА МЕКАТА МАТЕРИЯ

Течни кристали
Биомолекулни слоеве

проф. дфн Изак Бивас
Tel.: (+359 2) 875 80 61
E-mail: bivas@issp.bas.bg
ФИЗИЧЕСКА ОПТИКА И ОПТИЧНИ МЕТОДИ

Оптика и спектроскопия

доц. д-р Тихомир Тенев
Tel.: (+359 2) 979 5722
E-mail: tenev@issp.bas.bg
ЛАЗЕРНА ФИЗИКА И ФИЗИКА НА АТОМИТЕ, МОЛЕКУЛИТЕ И ПЛАЗМАТА

Атомна спектроскопия
Лазери с метални пари

доц. д-р В. Михайлов
Tel.: (+359 2) 9795 790
E-mail: valentin@issp.bas.bg