Администрация

  Директор: Проф. дфн Хассан Шамати
Teл.: 875 80 61, 9795 792
E-mail: chamati (at) issp.bas.bg

  Заместник директор: Проф. дфн Албена Паскалева
Teл.: 979 5742
E-mail: paskaleva@issp.bas.bg

  Научен секретар: Доц. д-р Юлия Генова
Tel.: 979 5725
E-mail: julia.genova@issp.bas.bg

  Председател на научния съвет: Проф. дфн Дианка Нешева – Славова
Tел.: 979 5686
E-mail: nesheva@issp.bas.bg

  Aдминистративен директор: Даниел Илиев
Tел.: 974 60 52, 9795 700
E-mail: diliev@issp.bas.bg

  Технически секретар: Инж. Любомила ДЕДИНСКА
Tел.: 875 80 61, 9795 792
E-mail: buba@issp.bas.bg

  Главен счетоводител: Eлеонора ПОПОВА
Tел.: 875 50 59, 9795 744
E-mail: nora@issp.bas.bg

  Човешки ресурси: Инж. Ирина ВЕЛКОВА
Tел.: 877 34 92, 9795 780
E-mail: velkova@issp.bas.bg

  Архив и деловодство: Лилия ЦВЕТАНОВА
Tел.: 9795 776
E-mail: lilyzvet@issp.bas.bg