Отдел обучение

Институтът по физика на твърдото тяло участва успешно в подготовката на специалисти (студенти, докторанти, специализанти).

ИФТТ е акредитиран за обучение в образователната и научна степен “доктор” по програмите „Физика на кондензираната материя“ и „Лазерна физика, физика на атомите, молекулите и физика на вълновите процеси“ от професионалното направление 4.1. “Физически науки”, както и по програмата „Биофизика“ от професионалното направление 4.3. “Биологически науки”. Средният брой на докторантите, които се подготвят общо в различните лаборатории на Института е около 15.

ИФТТ участва в Проект “Студентски практики”, финансиран по ОП “Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд.

Всяка година ИФТТ организира Зимен семинар „Интердисциплинарна физика“ на докторантите и младите учени от физическите институти на БАН.

Лице за контакт:
Проф. дфн Изак Бивас – Заместник директор
Тел.: (+359 2) 979 5725
E-mail: bivas@issp.bas.bg