Добре дошли

Медиите за нас

https://www.bnt.bg/bg/a/studenti-i-prepodavateli-razrabotikha-senzori-za-sigurnost-na-obshchestveni-mesta

ИФТТ ТЪРСИ НОВ ПЪТ ЗА ПО-ДОБРИ ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРАВЕЙКИ МОСТ МЕЖДУ НАУКАТА И ТЕХНОЛОГИЯТА

От създаването си през 1972 г. Институтът по физика на твърдото тяло осъществява политика на научна подкрепа на индустрията на България, на първо място за създаването на микроелектрониката у нас и за използването на слънчевата енергия. Освен това ИФТТ играе водеща роля в областта на физиката на кондензираната материя и физиката на лазерите; в теорията на твърдото тяло, на фазовите преходи, на свръхпроводимостта и свръхпроводимите материали; в нискотемпературната физика, физиката на течните кристали и на живата материя; в изследването на структурните свойства на кристалите и аморфните материали; в атомната и плазмена физика, акустоелектрониката и микроелектрониката. Ние осигуряваме полезни изследователски резултати за енергетиката, опазването на околната среда, националната отбрана, създаването на нови материали, здравеопазването, интегралната и функционална електроника. Ние предоставяме тези резултати на университетите и националната индустрия. Също така имаме успехи в обучаването на млади учени от България и целия свят. Днес, като членове на Европейското изследователско пространство, ние допринасяме за осъществяването на новото бъдеще на страната ни чрез прехода към икономика, основана на знанието, в условията на глобализация и технологична конвергенция. Наш дълг е да създаваме непрекъснато нововъведения и да съхраним проницателността на учените, които преди повече от 40 години създадоха ИФТТ. Ние сме определени да бъдем водещ национален институт в теорията накондензираната материя, физиката на новите материали, нанофизиката, микро- и акустоелектрониката, нискотемпературната физика, физиката на оптиката и оптичните методи, физиката на живата материя, физиката на лазерите, атомите, молекулите и плазмата. Ние желаем да заемем нашето собствено и заслужено място в научното изграждане на Обединена Европа и на света. За тази цел участваме активно в световни академични изследвания и в сътрудничество с индустрията. ИФТТ със своята дългогодишна репутация и задълбочен опит е ценен за България и може да бъде движеща сила за създаването на икономика на растежа. Първата стъпка в тази насока вече е направена от нас с формирането на бизнес-инкубатор за малки и средни предприятия. Това е началото на дълъг път, който ще ни изведе до нов преход – през науката и технологиите към предимствата на обществото на знанието.